I N F O R M A C J A

 

o kierunkach  kształcenia  w   ZESPOLE  SZKÓŁ  im. Konstytucji 3 Maja  w Iławie

W roku szkolnym 2021/2022 www. Zespole Szkół  będą prowadzone następującekierunkikształcenia dla absolwentów szkół podstawowych:

 

Technik technologii  żywności

Technik reklamy
Technikpojazdów samochodowych            

Technik hotelarstwa              

Technik handlowiec                       

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

    Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
     (
na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia )           

                           

    Branżowa Szkoła I stopnia -  3 letnia -w tym zawody:

       - ślusarz (praktyka w  warsztatach szkolnych)

       - stolarz, sprzedawca, tapicer, piekarz, cukiernik, mechanik  pojazdów

          samochodowych,  krawiec, kucharz, fotograf, murarz-tynkarz, blacharz

          samochodowy ,elektromechanik, monter sieci i  instalacji sanitarnych, fryzjer,

          operator maszyn i urządzeń przemysłu  spożywczego, mechanik – monter

          maszyn i urządzeń, oraz inne  zawody w zależności od potrzeb z zatwierdzoną

          praktyką w zakładach pracy.


Nabór  z praktyką w warsztatach szkolnych prowadzi sekretariat Zespołu Szkół,  natomiastnabór  w innych zawodach jest prowadzony przez:

- iławskie zakłady pracy (wykaz zakładów pracy jest na  naszej stronie internetowej)
- Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Iławie ul. Kościuszki 1, tel. 89 648 27 92.

                                    

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o przyjęcie do  szkoły, (wydrukowany z naboru elektronicznego

podpisany, dostarczony do szkoły – mailem lub wersja papierowa),
kandydaci do BS I stopnia  wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły składają
oświadczenie o przyjęciu na praktykę,

2.Trzy  fotografie  podpisane na odwrocie,

3.Karta zdrowia i bilans ucznia kończącego szkołę podstawową,

4.Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

5.Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

6.Zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy o przydatności do zawodu.

7.Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w Branżowej Szkole I stopnia.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego  oraz terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 
w roku szkolnym 2021/2022

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1.      

Złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej wraz z kartą zdrowia oraz 3 fotografie legitymacyjne na jasnym tle.

Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia wraz z wnioskiem
o przyjęcie do szkoły składają oświadczenie o przyjęciu na praktykę.


od17maja 2021r
. do 21czerwca2021r do godz. 1500

2.      

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończeniaszkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminów ósmoklasisty

 

od25czerwca 2021r.

do 14 lipca 2021r. do godz. 1500

3.      

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

do 14lipca 2021r.

4.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjnąlisty kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

22 lipca 2021 r.

5.      

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie ( skierowania zostaną przekazane do Pani doktor Paśko)

od 17maja 2021r.

do 26lipca 2021r.

 

6.      

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwaukończenia szkoły i  oryginału zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty , o ilenie zostały onezłożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie doszkołyponadpodstawowej a przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu**

 

 

 

od 23do 30lipca 2021r. do godz. 1500

7.      

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

02 sierpnia 2021
do godz. 1400

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio  zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata  informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 30lipca 2021r.
do godz.1500, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa dyrektorowi szkoły,
do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 24 września 2021r.

W sprawie naboru na rok szkolny 2021/2022 udzielamy informacji
w Kancelarii szkoły pok. 211 (II piętro) lub telefonicznie 89 644 83 50.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

www.zs-ilawa.pl

 

Szkoła Branżowa

Technik handlowiec

Technik hotelarstwa

Technik pojazdów samochodowych

Technik reklamy

Technik technologii żywności

Technik żywienia i usług gastronomicznych