Szanowni Rodzice uczniów klasy II i klasy III.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas IV – VIII nadal będą objęci nauką zdalną. Natomiast uczniowie klasy II i III wracają do nauki stacjonarnej w budynkach szkoły w ścisłym reżimie sanitarnym.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEiN, GIS i MZ obowiązują nadal zapisy dokumentu: Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich od 1 września 2020r. Procedury te umieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie będą realizowali proces dydaktyczny w stałych salach (oprócz zajęć informatyki).

3. Wprowadza się zakaz przynoszenia do szkoły zabawek i innych przedmiotów zbędnych w procesie dydaktycznym.

4. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.

5. Wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich.

6. Miejscowi uczniowie do szkoły powinni przychodzić nie wcześniej niż o godzinie 7.20. Do budynku szkoły będą wchodzić dwoma wejściami (klasa II wejściem głównym, klasa III wejściem od strony boiska)

7. Po zostawieniu odzieży wierzchniej uczniowie udają się do przydzielonej im stałej sali zajęć dydaktycznych (uczniowie do czasu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych pozostają pod opieką nauczyciela).

8. Rodzice odprowadzają dzieci tylko do odpowiedniego wejścia do szkoły, z zachowaniem zasad aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa) oraz:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.

9. W placówce obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w częściach wspólnych szkoły: podczas przerw lekcyjnych spędzanych na korytarzach szkolnych, w kolejce na stołówce szkolnej. Rodzice powinni zapewnić dzieciom odpowiednie maseczki lub przyłbice do zakrywania ust i nosa.

10.W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, będzie ono odizolowane od innych uczniów, a rodzice zostaną poproszeni o odbiór dziecka i niezwłoczny kontakt z lekarzem. Zachęcamy do kontaktów ze szkołą drogą telefoniczną, mailową oraz poprzez dziennik elektroniczny.

Dyrektor Szkoły

Monika Stopkowska